ОУ "Пенчо Славейков"
Обединено училище в село Марково, Община Каспичан

Документи 2023-2024г.

Прикачени документи

УУП Десети клас
УУП Девети клас
УУП Седми клас
УУП Шести клас
УУП Пети клас
УУП четвърти клас
УУП Трети клас
УУП Втори клас
УУП Първи клас
План на заседанията на Педагогическия съвет
Програмна система Група задължително предучилищно образование
УУП ГЗПО
Планове комисии
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза
План на комисията за квалификационната дейност
Правилник за вътрешния трудов ред
Програма екологично образование
Програма интеркултурно образование
Програма гражданско образование
Програма здравно образование
Актуализация Стратегия
Пропускателен режим
Правилник БУВОТ
Годишен план на училището
Програма за превенция на ранното напускане на ученици
Програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи
Мерки за повишаване на качеството
Етичен кодекс на училищната общност
Вътрешни правила за работна заплата
Правилник за дейността на училището
Отчет стратегия 2022-2023
Форми на обучение 2023 -2024